สินเชื่อเคหะ รีไฟแนนซ์


สินเชื่อกรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance) และกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus)

แบ่งเบาภาระการผ่อนบ้าน ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือนแรก ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 1,500 บาทต่อเดือน

ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ + ค่านิติกรรมสัญญา

ฟรี ค่าจดจำนอง สูงสุด 50,000 บาทสำหรับ วงเงินสินเชื่อเคหะคงเหลือตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป

รายละเอียดการสมัคร

1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2. เป็นลูกค้าที่มีสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น

3. มีประวัติการชำระนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

4. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

เอกสารสำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • • สำเนาบัตรประชาชน
 • • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • • สำเนาบัตรประชาชน
 • • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • • บัญชีรับ - จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

เอกสารหลักประกัน

 • • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขาย ห้องชุด อ.ช.23
 • • สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • • สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว


อัตราดอกเบี้ย

กรณีไถ่ถอนจำนองและขอกู้เพิ่มเติมกับธนาคารออมสินเพื่ออุปโภคบริโภค (Re-Plus)

ระยะเวลา ไถ่ถอนจำนองสัญญากู้เพิ่มเติมฯ
และ/หรือกู้เพิ่มเติมฯกับธนาคารออมสิน (LT)
วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)
ทำประกัน ไม่ทำประกัน สินเชื่อเคหะ
ทำประกัน
สินเชื่อเคหะ
ไม่ทำประกัน
เดือนที่ 1-6 0.000% 0.000% 3.750% 4.250%
เดือนที่ 7-12 3.900% 4.900%
เฉลี่ย 1 ปี 1.950% 2.450% 3.750% 4.250%
ปีที่ 2-3 MRR-1.595%
(4.650%)
MRR-1.095%
(5.150%)
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.00%
(5.245%)
MRR-1.000%
(5.245%)
MOR+1.000%
(6.995%)
MOR+1.000%
(6.995%)
เฉลี่ย 3 ปี 3.750% 4.250%
EIR 4.546% 4.766%

• ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี MOR = 5.995 % ต่อปี (ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

• ทำประกัน หมายถึง การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

• เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะตามโปรโมชัน สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์ / บริการอื่น ของธนาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ประเภท ไก้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิต หรือสินเชื่อบัตรเงินสด / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่ กำหนดทดแทนได้

• สำหรับกรณี Re-Finance สามารถกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (LT) ร่วมกับ เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) รวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท โดย วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท

• * กรณี ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง ให้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท ต่อหลักประกัน (รวมทุกสัญญาที่กู้ในคราวเดียวกัน) และลูกค้าต้องสำรอง จ่ายค่าจดจำนองแก่กรมที่ดินไปก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนภายใน 30 วัน

• กรณี ผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Prepayment) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้อง เสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบัน ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ) และผู้กู้จะต้องชำระค่าจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน

• ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่ เดือนกันยายน อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2564

• หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงินงวดผ่อนชำระ

สำหรับสินเชื่อเคหะ Re-Finance
สามารถเลือกผ่อนชำระแบบ
“ผ่อนต่ำ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง”

ระยะเวลา ทำประกัน ไม่ทำประกัน
เดือนที่ 1-6 ปลอดชำระเงินงวด ปลอดชำระเงินงวด
เดือนที่ 7-12 ล้านละ 1,500 บาท ล้านละ 1,900 บาท
ปีที่ 2 ล้านละ 3,500 บาท ล้านละ 3,900 บาท
ปีที่ 3 ล้านละ 4,500 บาท ล้านละ 4,900 บาท

เครื่องมือช่วยคำนวณ


ผลการคำนวณ

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)

0.00

ผลการคำนวณ

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)

0.00

วงเงินกู้ (บาท)

0.00

หมายเหตุ : ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น

* เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด และการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ ดุลยพินิจของธนาคารและคุณสมบัติผู้กู้

* อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


สมัครใช้บริการสินเชื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพิ่มเติม สามารถให้ข้อมูลไว้และธนาคารจะติดต่อกลับไป

สมัครออนไลน์