สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล

เปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงิน ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
ให้คุณคลายกังวล ก้าวไปต่ออย่างไม่มีสะดุด

ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน

สมัครใช้บริการ

สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล

ใช้จ่ายสะดวก....ไม่มีสะดุดเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงินได้ เปลี่ยนบ้าน ที่ดิน หรือคอนโด ปลอดจำนอง ให้เป็นเงิน หรือ Re-finance สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น ปลอดชำระเงินงวดและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน เดือนที่ 7-24 ผ่อนต่ำ ล้านละ 5,500 บาท ระยะเวลากู้ กู้สูงสุด 25 ปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

เพื่อการอุปโภคบริโภค

เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

เพื่อนำไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ที่มีสถานะบัญชีปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน

รายละเอียดการสมัคร

1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

(2) ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

(3) กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

วงเงินกู้สูงสุด 10ล้านบาท

ผ่อนนานสูงสุด 25ปี

รายละเอียดดอกเบี้ย

ระยะเวลา กรณี ประสงค์ ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณี ไม่ประสงค์ ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
เดือนที่ 1-6 0.000% 0.000%
เดือนที่ 7-12 5.665% 6.165%
ปีที่ 2 5.665% 6.165%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR
เฉลี่ย 3 ปี 4.914% 5.164%
EIR 5.757% 5.848%

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

1. ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี เงินงวดเดือนที่ 1-6 = 0 บาท เงินงวดเดือนที่ 7-24 = 5,500 บาท ปีที่ 3 เป็นต้นไป = 8,100 บาท

3. อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันเฉพาะกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/ บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่าง น้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้า ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของ ธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้

4. กรณีผู้กู้ชำระเงินคืนเสร็จสิ้น หรือ ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Prepayment) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญากู้ ผู้กู้ต้องเสีย ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ

5. อัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

6. หลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า – ออกได้สะดวก ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

7. สามารถไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

8. หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องมือช่วยคำนวณ


ผลการคำนวณ

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)

0.00

ผลการคำนวณ

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)

0.00

วงเงินกู้ (บาท)

0.00

หมายเหตุ : ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น

* เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด และการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ ดุลยพินิจของธนาคารและคุณสมบัติผู้กู้

* อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


สมัครใช้บริการสินเชื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพิ่มเติม สามารถให้ข้อมูลไว้และธนาคารจะติดต่อกลับไป

สมัครออนไลน์