สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด”

สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด”

สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน
ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน

ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

สมัครใช้บริการ

สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด”

เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ

ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดการสมัคร

1. เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

4. ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

วงเงินกู้สูงสุด 500,000บาท

ผ่อนนานสูงสุด 10ปี

รายละเอียดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2
ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน
MRR – 1.25% MRR – 0.25% MRR – 1.00% MRR
= 4.995% = 5.995% = 5.245% = 6.245%

จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

1. ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2. หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นที่มิได้กล่าวไว้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

3. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้

เครื่องมือช่วยคำนวณ


ผลการคำนวณ

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)

0.00

ผลการคำนวณ

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)

0.00

วงเงินกู้ (บาท)

0.00

หมายเหตุ : ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น

* เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด และการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ ดุลยพินิจของธนาคารและคุณสมบัติผู้กู้

* อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


สมัครใช้บริการสินเชื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพิ่มเติม สามารถให้ข้อมูลไว้และธนาคารจะติดต่อกลับไปสมัครออนไลน์