กิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

จุดเด่น

เพิ่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชย์กรรม ธุรกิจบริการ เกษตรเพื่อการค้าและอุสาหกรรม

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

รายละเอียดการสมัคร

เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ และเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ดังนี้

1) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

2) เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

3) เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

1) เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2) สัญชาติไทย

3) ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

4) ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

1) ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

2) ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ค้ำประกัน

1) ใบคำขอกู้

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3) สำเนาทะเบียนบ้าน

4) เอกสารแสดงรายได้ เช่น บัญชีรายรับ -รายจ่าย /ใบเสร็จซื้อขายสินค้า ย้อนหลัง 6 เดือน

5) เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR - 2.255 ต่อปี

เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

ร้อยละ 0.25 - 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2565

เครื่องมือช่วยคำนวณ


ผลการคำนวณ

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)

0.00

ผลการคำนวณ

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)

0.00

วงเงินกู้ (บาท)

0.00

หมายเหตุ : ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น

* เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด และการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ ดุลยพินิจของธนาคารและคุณสมบัติผู้กู้

* อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


สมัครใช้บริการสินเชื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพิ่มเติม สามารถให้ข้อมูลไว้และธนาคารจะติดต่อกลับไป

สมัครออนไลน์